Logo FUW

Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych

Wahadło matematyczne

Wyznaczanie gęstości ciał stałych

Prawo Ohma i Kirchhoffa

Test χ2 i rozkład Gaussa

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu (C1-C4)

Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru (O9-O12)

Badanie absorpcji światła w materii (O13-O16)

Badanie zawartości radonu w powietrzu (121 a-d)

Materiały uzupełniające