Interdyscyplinarna Pracownia Podstaw Fizyki

Regulamin BHP

 1. Prawo do korzystania z Pracowni mają wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału Fizyki w godzinach pracy Pracowni.
 2. Osoby przebywające na terenie Pracowni obowiązane są do zachowania czystości, niewnoszenia do sal ćwiczeniowych artykułów spożywczych.
 3. Na Pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 4. Student ma obowiązek znać położenie wyłącznika głównego obsługiwanego stanowiska pomiarowego.
 5. Przyrządy oraz oprogramowanie znajdujące się na terenie Pracowni mogą być wykorzystywane wyłącznie do prac związanych z wykonywanym ćwiczeniem.
 6. Zabrania się rozkręcania i manipulowania przy przyrządach znajdujących się na terenie Pracowni.
 7. Montaż układu elektrycznego bądź elektronicznego należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
 8. Włączenie układu elektrycznego bądź elektronicznego do zasilania jest możliwe po jego skontrolowaniu przez asystenta.
 9. Lutownica (o ile nie jest używana) musi być umieszczona w stojaku – temperatura grota lutownicy wynosi około 300℃. Lutowane elementy należy trzymać pęsetą.
 10. W ćwiczeniach z mikrofalami nie wolno zaglądać do tuby klistronu (generatora mikrofal).
 11. W ćwiczeniach z laserami należy uważać na oczy, nie wolno zaglądać w tubę lasera ani oświetlać inne osoby.
 12. Podczas pracy z komputerami odległość oczu od ekranu powinna wynosić 40 – 70 cm.
 13. W postępowaniu ze źródłami promieniotwórczymi należy kierować się wskazaniami asystenta i instrukcją znajdującą się w sali ćwiczeń.
 14. W przypadku osób mających specjalne potrzeby (np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami czy potrzebujących dłuższego czasu na przeprowadzenie ćwiczenia), należy zgłosić ten fakt koordynatorowi przedmiotu przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.
 15. Jeżeli istnieje podejrzenie istnienia ciąży, należy dla bezpieczeństwa zgłosić ten fakt koordynatorowi przedmiotu.
 16. W razie zauważonego zagrożenia lub wypadku przy wykonywaniu ćwiczenia studenci powinni niezwłocznie zawiadomić prowadzącego ćwiczenia lub inną osobę będącą pracownikiem etatowym UW.
 17. O awariach, uszkodzeniach należy bezzwłocznie poinformować asystenta po uprzednim wyłączeniu zasilania.
 18. W przypadku porażenia prądem należy:
  • odciąć natychmiast zasilanie (wyłącznikiem głównym stanowiska pomiarowego lub sali);
  • przystąpić bezzwłocznie do udzielenia pomocy;
  • powiadomić asystenta lub innego pracownika o wypadku.