Logo FUW

Pracownia Wstępna

REGULAMIN PRACOWNI WSTĘPNEJ

 1. Pracownia Wstępna to zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki.
 2. Zajęcia na Pracowni odbywają się w 3-godzinnych blokach. Spóźnienie się na zajęcia ponad 15 minut jest traktowane jak nieobecność nieusprawiedliwiona.
 3. Pierwsze zajęcia obejmują szkolenie BHP. Udział w nich jest niezbędny do dopuszczenia dalszych zajęć.
 4. Na Pracowni wykonywane jest 5 ćwiczeń (w przypadku przedmiotu Pracownia wstępna dla biofizyków [1100-1BB06] wykonywane są cztery pierwsze ćwiczenia). Na wykonanie każdego z zadań przeznacza się dwa kolejne spotkania po 3 godziny zajęć każde. Podczas pierwszego spotkania wykonywane są pomiary według instrukcji, którą należy pobrać ze strony pracowni (zakładka Materiały). Drugie spotkanie poświęcone jest ćwiczeniom rachunkowym, podczas których dyskutowane są metody analizy danych niezbędne do poprawnego wykonania raportu.
 5. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują niezaliczeniem pracowni. Na części pomiarowej dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności usprawiedliwione (niedozwolone są nieobecności nieusprawiedliwione).
 6. W przypadku nieobecności na części rachunkowej, student ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z materiałem przerabianym na ćwiczeniach i sporządzić raport na podstawie wykonanych przez siebie pomiarów i wymagań podanych w instrukcji do ćwiczenia.
 7. W przypadku nieobecności na części pomiarowej, ćwiczenie będzie można wykonać w terminie dodatkowym pod koniec zajęć. Raport z tego ćwiczenia należy sporządzić w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia.
 8. Wykonanie ćwiczenia obejmuje:
  • zapoznanie się z dostępną na stronie internetowej Pracowni instrukcją do ćwiczenia i przygotowanie się do wykonania ćwiczenia. W szczególności przed częścią pomiarową należy wiedzieć: jakie pomiary, po co i w jaki sposób będą przeprowadzane, jakie wielkości trzeba wyznaczyć, jakie zależności będą „testowane”;
  • rozwiązanie zadań domowych;
  • zgłoszenie się bezpośrednio na określone wcześniej stanowisko wykonywania ćwiczenia;
  • udział w teście oceniającym przygotowanie do ćwiczenia;
  • wykonanie pomiarów wraz z notowaniem wyników na karcie pracy;
  • po zakończeniu ćwiczenia przedstawienie osobie prowadzącej karty pracy z wynikami do akceptacji;
  • po części rachunkowej sporządzenie raportu według zasad umieszczonych na stronie przedmiotu i zaleceń osoby prowadzącej oraz oddanie go w terminie wraz z elektroniczną wersją danych.
 9. Raporty dotyczące dwóch pierwszych zadań wykonywane są na zaliczenie, a z pozostałych trzech na ocenę. Szczegółowe zasady oceny są opisane poniżej.
 10. Raporty w formacie PDF, wraz z wynikami pomiarów w formie cyfrowej oraz zeskanowaną kartą pracy, oddaje się za pomocą platformy Kampus ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia. Oceniony raport wraz z uzyskaną oceną (zgodnie z zasadami oceniania umieszczonymi poniżej) i komentarzami asystenta jest zwracana studentowi. Zwrócenie raportu bez oceny oznacza konieczność jego poprawy.
 11. W przypadku chęci poprawy uzyskanej oceny lub otrzymania raportu do poprawy Student ma obowiązek oddania poprawionego raportu w ciągu tygodnia od daty jego zwrócenia .
 12. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terminy te ulegają wydłużeniu o czas wolny od zajęć.
 13. Raporty z ćwiczeń wykonywanych na zaliczenie można poprawiać dwukrotnie, raporty z ćwiczeń wykonywanych na ocenę oraz raporty z ćwiczeń wykonywanych w terminach dodatkowych można poprawiać jednokrotnie.
 14. Maksymalne opóźnienie oddania raportu wynosi jeden tydzień, jednakże opóźnienie może dotyczyć tylko jednej wersji raportu dla danego ćwiczenia. Możliwe opóźnienie nie ulega dalszemu wydłużeniu np. o czas wolny od zajęć dydaktycznych.
 15. Przekroczenie któregokolwiek z powyższych terminów skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia, chyba, że opóźnienie to wynika z dłuższego niż tydzień zwolnienia z zajęć dydaktycznych.
 16. Jako regułę nadrzędną przyjmuje się, że wszystkie raporty muszą być oddane do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.
 17. Oddanie raportu niekompletnego lub rażąco niezgodnego ze wzorem raportu umieszczonym na stronie przedmiotu lub z wytycznymi prowadzącego (np. zawierającego szczątkową analizę danych) skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia bez możliwości poprawy raportu.
 18. Wszystkie raporty będą sprawdzane systemem antyplagiatowym.
 19. Zaliczenie Pracowni jest możliwe po pozytywnej weryfikacji antyplagiatowej raportów, w przypadku uzyskania ze wszystkich ćwiczeń zaliczenia lub oceny pozytywnej.
 20. Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych (bez zaliczeń), przy czym ocena 5! jest liczona do średniej jako 5,5.
 21. W przypadku sporu między osobą wykonującą ćwiczenie i osobą prowadzącą ćwiczenie oraz w przypadkach szczególnych, decyzje podejmuje koordynator Pracowni.

ZASADY OCENIANIA NA PRACOWNI WSTĘPNEJ

Ocena z każdego ćwiczenia jest składową ocen z następujących części: