Logo FUW

Pracownia Wstępna

 1. Pracownia Wstępna to zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki.
 2. Zajęcia na Pracowni odbywają się w 3-godzinnych blokach. Spóźnienie się na zajęcia ponad 15 minut jest traktowane jak nieobecność nieusprawiedliwiona.
 3. Pierwsze zajęcia obejmują szkolenie BHP. Udział w nich jest niezbędny do dopuszczenia dalszych zajęć.
 4. Na Pracowni wykonywane jest 5 ćwiczeń (w przypadku przedmiotu Pracownia wstępna dla biofizyków [1100-1BB06] wykonywane są cztery pierwsze ćwiczenia). Na wykonanie każdego z zadań przeznacza się dwa kolejne spotkania po 3 godziny zajęć każde. Podczas pierwszego spotkania wykonywane są pomiary według instrukcji, którą należy pobrać ze strony pracowni (zakładka Materiały). Drugie spotkanie poświęcone jest ćwiczeniom rachunkowym, podczas których dyskutowane są metody analizy danych niezbędne do poprawnego wykonania raportu.
 5. Na części pomiarowej dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności usprawiedliwione.
 6. W przypadku nieobecności na części rachunkowej, należy samodzielnie zapoznać się z materiałem przerabianym na ćwiczeniach i sporządzić raport na podstawie wykonanych przez siebie pomiarów i wymagań podanych w instrukcji do ćwiczenia.
 7. W przypadku nieobecności na części pomiarowej, ćwiczenie będzie można wykonać w terminie dodatkowym pod koniec zajęć. Raport z tego ćwiczenia należy sporządzić w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia.
 8. Wykonanie ćwiczenia obejmuje:
  • zapoznanie się z dostępną na stronie internetowej Pracowni instrukcją do ćwiczenia i przygotowanie się do wykonania ćwiczenia. W szczególności przed częścią pomiarową należy wiedzieć: jakie pomiary, po co i w jaki sposób będą przeprowadzane, jakie wielkości trzeba wyznaczyć, jakie zależności będą „testowane”;
  • rozwiązanie zadań domowych;
  • zgłoszenie się bezpośrednio na określone wcześniej stanowisko wykonywania ćwiczenia;
  • udział w teście oceniającym przygotowanie do ćwiczenia;
  • wykonanie pomiarów wraz z notowaniem wyników na karcie pracy;
  • po zakończeniu ćwiczenia przedstawienie osobie prowadzącej karty pracy z wynikami do akceptacji;
  • po części rachunkowej sporządzenie raportu według zasad umieszczonych na stronie przedmiotu i zaleceń osoby prowadzącej oraz oddanie go w terminie wraz z elektroniczną wersją danych.
 9. Raporty dotyczące dwóch pierwszych zadań wykonywane są na zaliczenie. Ćwiczenia te można wykonywać parami. W przypadku wykonywania raportu wspólnie, należy wyraźnie określić wkład pracy każdego z autorów.
 10. Raporty z pozostałych trzech ćwiczeń wykonywane są pojedynczo na ocenę. Szczegółowe zasady oceny są opisane poniżej.
 11. Raporty w formacie PDF, wraz z wynikami pomiarów w formie cyfrowej oraz zeskanowaną kartą pracy, oddaje się za pomocą platformy Classroom ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia. Oceniony raport wraz z uzyskaną oceną (zgodnie z zasadami oceniania umieszczonymi poniżej) i komentarzami asystenta jest zwracana za pomocą platformy Classroom. Zwrócenie raportu bez oceny oznacza konieczność jego poprawy.
 12. W przypadku chęci poprawy uzyskanej oceny lub otrzymania raportu do poprawy, poprawiony raport należy oddać w ciągu tygodnia od daty jego zwrócenia .
 13. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terminy te ulegają wydłużeniu o czas wolny od zajęć.
 14. Raporty z ćwiczeń wykonywanych na zaliczenie można poprawiać dwukrotnie, raporty z ćwiczeń wykonywanych na ocenę oraz raporty z ćwiczeń wykonywanych w terminach dodatkowych można poprawiać jednokrotnie.
 15. W przypadku choroby czy innych zdarzeń losowych możliwe jest opóźnienie oddania raportu. Opóźnienia nieprzekraczające siedmiu dni kalendarzowych nie muszą być uzgadniane z prowadzącym i koordynatorem. W przypadku konieczności dłuższego opóźnienia, wymagane są indywidualne uzgodnienia z koordynatorem.
 16. Przekroczenie któregokolwiek z powyższych terminów skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia.
 17. Po terminie zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim nie możliwe są żadne opóźnienia.
 18. Oddanie raportu niekompletnego lub rażąco niezgodnego ze wzorem raportu umieszczonym na stronie przedmiotu lub z wytycznymi prowadzącego (np. nie zawierającego większej części wymaganej analizy danych) skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia bez możliwości poprawy raportu.
 19. Wszystkie raporty będą sprawdzane systemem antyplagiatowym.
 20. Zaliczenie Pracowni jest możliwe po pozytywnej weryfikacji antyplagiatowej raportów, w przypadku uzyskania ze wszystkich ćwiczeń zaliczenia lub oceny pozytywnej.
 21. Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych (bez zaliczeń), przy czym ocena 5! jest liczona do średniej jako 5,5.
 22. W przypadku sporu między osobą wykonującą ćwiczenie i osobą prowadzącą ćwiczenie oraz w przypadkach szczególnych, decyzje podejmuje koordynator Pracowni.

ZASADY OCENIANIA RAPORTÓW

Ocena z każdego ćwiczenia jest składową ocen z następujących części: