Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych

 1. Pracownia Technik Pomiarowych to zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki na kierunku Fizyka i Nauczanie fizyki, którzy zaliczyli przedmiot Pracownia wstępna albo równoważny.
 2. Na Pracowni dostępnych jest 12 terminów laboratoryjnych. Na wybrane ćwiczenie obowiązują zapisy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Osoby, które same nie wpisały się na wybrane ćwiczenie, będą zapisywane na ćwiczenie wybrane przez koordynatora tydzień przed zajęciami. Nie można wykonywać danego ćwiczenia więcej niż raz.
 3. W trakcie zajęć należy wykonać przynajmniej dziesięć ćwiczeń, przy czym przynajmniej po jednym ćwiczeniu z następujących działów: Drgania, Ciepło, Fale, Optyka, Fizyka Ciała Stałego, Fizyka współczesna.
 4. Ocena końcowa jest średnią z dziesięciu najlepszych uzyskanych ocen (ocena 5! jest liczona do średniej jako 5,5). Aby uzyskać zaliczenie pracowni liczba pozytywnie ocenionych ćwiczeń nie może być mniejsza niż 8, a średnia z dziesięciu najlepszych ocen nie może być mniejsza niż 3,00.
 5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności.
 6. Spóźnienie się na zajęcia ponad 15 minut skutkuje niedopuszczeniem do wykonywania ćwiczenia oraz wpisaniem w tym terminie nieobecności.
 7. Wykonanie ćwiczenia obejmuje:
  Przed zajęciami:
  • pobranie ze strony internetowej Pracowni instrukcji do ćwiczenia;
  • zapoznanie się z instrukcją i przygotowanie się do wykonania ćwiczenia. W szczególności należy wiedzieć: jakie pomiary, po co i w jaki sposób będą przeprowadzane, jakie wielkości trzeba wyznaczyć, jakie zależności będą „testowane”.
  W trakcie zajęć:
  • zgłoszenie się bezpośrednio na określone wcześniej stanowisko;
  • udział w teście (lub innej formie sprawdzianu) oceniającym przygotowanie do ćwiczenia;
  • wykonanie pomiarów wraz z notowaniem wyników na karcie pracy;
  • po zakończeniu ćwiczenia przedstawienie osobie prowadzącej karty pracy z wynikami do akceptacji i ustalenie sposobu końcowego opracowania wyników;
  Po zajęciach:
  • sporządzenie raportu i oddanie go w terminie.
 8. Obowiązkiem osoby przygotowującej się do ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia i przemyślenie, w jaki sposób będą wykonywane pomiary. Przygotowanie do przeprowadzenia pomiarów będzie sprawdzone przez osobę prowadzącą ćwiczenie. W przypadku, gdy osoba wykonująca ćwiczenie nie potrafi opisać sposobu przeprowadzenia pomiarów, nie zostanie dopuszczona do wykonania ćwiczenia i uzyskuje z niego ocenę niedostateczną.
 9. Osoba wykonująca ćwiczenie sporządza raport zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w instrukcji, na stronach pracowni i zaleceniami osoby prowadzącej.
 10. Raporty wraz z zeskanowaną kartą pracy oraz danymi w formie cyfrowej oddaje się na platformie Classroom. Oceniony raport (zgodnie z zasadami oceniania umieszczonymi poniżej) jest zwracany studentowi. Zwrócenie raportu bez oceny oznacza konieczność jego poprawy. W przypadku chęci poprawy uzyskanej oceny lub otrzymania raportu do poprawy Student ma obowiązek oddania poprawionego raportu w ciągu tygodnia od daty jego zwrócenia. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terminy te ulegają wydłużeniu o czas wolny od zajęć. Każdy raport można poprawiać maksymalnie raz.
 11. Wszystkie raporty będą sprawdzane systemem antyplagiatowym. Po weryfikacji antyplagiatowej ostateczna ocena z raportu jest wpisywana przez asystenta do USOSa.
 12. W przypadku niekompletnych pomiarów, nie pozwalających na osiągnięcie zakładanych w ćwiczeniu efektów kształcenia, lub oddania raportu rażąco niezgodnego z wymaganiami umieszczonymi w instrukcji, na stronie Pracowni lub wytycznymi prowadzącego (np. nie zawierającego większej części wymaganej analizy danych) ćwiczenie uznaje się za niewykonane, bez możliwości poprawy raportu.
 13. Maksymalne sumaryczne opóźnienie oddania raportu i jego poprawy wynosi 7 dni kalendarzowych. Oznacza to, że jeśli raport został oddany z opóźnieniem wynoszącym x < 7 dni, to maksymalne opóźnienie jego poprawy wynosi 7 - x dni. Możliwe opóźnienie nie ulega wydłużeniu np. o czas wolny od zajęć dydaktycznych, chyba, że opóźnienie to wynika z dłuższego niż tydzień zwolnienia z zajęć dydaktycznych.
 14. Jako regułę nadrzędną przyjmuje się, że wszystkie raporty muszą być oddane do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym.
 15. Wykonanie raportów z poprzednich ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do kolejnego ćwiczenia.
 16. W przypadku sporu między osobą wykonującą ćwiczenie i osobą prowadzącą ćwiczenie oraz w przypadkach szczególnych, decyzje podejmuje koordynator Pracowni.

ZASADY OCENIANIA NA PRACOWNI TECHNIK POMIAROWYCH

Ocena z każdego ćwiczenia jest składową ocen z następujących części: