Logo FUW

Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych

Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych [1100-1BB24] to zajęcia dla studentów I roku studiów licencjackich specjalności Biofizyki molekuralnej na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy doświadczalnej. Wykład Analiza niepewności pomiarowych (łącznie 20 godzin, w cyklu 2 godziny/tydzień od początku semestru) stanowi wprowadzenie do szerokiego zakresu zagadnień związanych z planowaniem eksperymentu oraz analizą i interpretacją jego wyników. Równolegle z wykładem studenci wykonują samodzielne pomiary w ramach zajęć na pracowni. Przez sześć pierwszych tygodni semestru zajęcia odbywają się w blokach dwutygodniowych, po 3 godziny/tydzień. W pierwszym tygodniu bloku studenci wykonują pomiary, a w następnym przeprowadzają ich wszechstronną analizę (wykresy w różnych zmiennych, analiza statystyczna). Drugi tydzień zajęć spełnia jednocześnie rolę ćwiczeń rachunkowych do wykładu Analiza niepewności pomiarowych i wstępnego przygotowania opisu końcowego. Kolejne doświadczenia wykonywane są w systemie cotygodniowym (3 godziny/tydzień). Tematy zadań doświadczalnych dobrane są tak, aby studenci poznali podstawowe przyrządy i techniki pomiarowe, a zebrane podczas pomiarów dane były dobrym materiałem ilustracyjnym do zagadnień omawianych podczas wykładu. Doświadczenia dotyczą podstawowych działów fizyki (mechanika, elektryczność, optyka, ciepło). W sumie, trakcie semestru studenci wykonują 7 ćwiczeń, każde udokumentowane samodzielnym opisem.