Pracownia Technik Pomiarowych

REGULAMIN PRACOWNI TECHNIK POMIAROWYCH

 1. Pracownia Technik Pomiarowych to zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki, którzy zaliczyli przedmiot Pracownia wstępna albo równoważny.
 2. Na Pracowni wykonuje się 11 ćwiczeń doświadczalnych. Zajęcia są prowadzone hybrydowo: minimum sześć ćwiczeń wykonywanych jest w trybie stacjonarnym na Pracowni, pozostałe ćwiczenia mogą być wykonane w trybie zdalnym. Na wybrane ćwiczenie obowiązują zapisy w udostępnionym wcześniej arkuszu. Nie można wykonywać danego ćwiczenia więcej niż raz.
 3. W trybie stacjonarnym z każdego wyodrębnionego działu należy wykonać przynajmniej jedno ćwiczenie.
 4. Na zajęciach zdalnych wymagane jest używanie kamery i mikrofonu.
 5. Ocena końcowa jest średnią z dziewięciu najlepszych uzyskanych ocen (ocena 5! jest liczona do średniej jako 5,5). Aby uzyskać zaliczenie pracowni liczba wykonanych i pozytywnie ocenionych ćwiczeń nie może być mniejsza niż 8. Zaliczenie Pracowni jest możliwe, o ile średnia z uzyskanych ocen jest nie mniejsza niż 3,00.
 6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych z powodu choroby, kwarantanny lub izolacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu, w terminie zajęć stacjonarnych wykonuje się samodzielnie ćwiczenie zdalne, chyba że stan zdrowia na to nie pozwala. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach stacjonarnych lub zdalnych uzyskuje się ocenę niedostateczną z ćwiczenia.
 7. Zajęcia rozpoczynają się „bez kwadransa”. Spóźnienie się na zajęcia ponad 15 minut skutkuje niedopuszczeniem do wykonywania ćwiczenia oraz wpisaniem w tym terminie nieobecności.
 8. Wykonanie ćwiczenia obejmuje:
  Przed wykonaniem ćwiczenia:
  • pobranie ze strony internetowej Pracowni instrukcji do ćwiczenia;
  • zapoznanie się z instrukcją i przygotowanie się do wykonania ćwiczenia. W szczególności należy wiedzieć: jakie pomiary, po co i w jaki sposób będą przeprowadzane, jakie wielkości trzeba wyznaczyć, jakie zależności będą „testowane”.
  W dniu wykonywania ćwiczenia:
  • zgłoszenie się bezpośrednio na określone wcześniej stanowisko wykonywania ćwiczenia;
  • udział w teście (lub innej formie sprawdzianu) oceniającym przygotowanie do ćwiczenia;
  • wykonanie pomiarów wraz z notowaniem wyników na karcie pracy;
  • po zakończeniu ćwiczenia przedstawienie osobie prowadzącej karty pracy z wynikami do akceptacji i ustalenie sposobu końcowego opracowania wyników;
  Po wykonaniu ćwiczenia:
  • sporządzenie raportu i oddanie go w terminie.
 9. Obowiązkiem osoby przygotowującej się do ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia i przemyślenie, w jaki sposób będą wykonywane pomiary. Przygotowanie do przeprowadzenia pomiarów będzie sprawdzone przez osobę prowadzącą ćwiczenie. W przypadku, gdy osoba wykonująca ćwiczenie nie potrafi opisać sposobu przeprowadzenia pomiarów, uzyskuje ocenę niedostateczną z ćwiczenia.
 10. Osoba wykonująca ćwiczenie sporządza raport zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronach pracowni i zaleceniami osoby prowadzącej.
 11. Raporty w formacie PDF, oddaje się korzystając z usługi Google Classroom w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia. Oceniony raport wraz z uzyskaną oceną punktową (zgodnie z zasadami oceniania umieszczonymi na końcu tego dokumentu) i komentarzami asystenta jest zwracana studentowi. Zwrócenie raportu bez oceny oznacza konieczność jego poprawy. W przypadku chęci poprawy uzyskanej oceny lub otrzymania raportu do poprawy Student ma obowiązek oddania poprawionego raportu w ciągu tygodnia od daty jego zwrócenia. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terminy te ulegają wydłużeniu o czas wolny od zajęć. Każdy raport można poprawiać maksymalnie raz.
 12. Wszystkie raporty będą sprawdzane systemem antyplagiatowym. Po weryfikacji antyplagiatowej ostateczna ocena z raportu uzyskana zgodnie z zasadami oceniania umieszczonymi na końcu tego dokumentu jest wpisywana przez asystenta do USOSa.
 13. Oddanie raportu niekompletnego, rażąco niezgodnego z wymaganiami umieszczonymi na stronie Pracowni lub wytycznymi prowadzącego (np. zawierającego szczątkową analizę danych) skutkuje wpisaniem z ćwiczenia oceny niedostatecznej (2) bez możliwości poprawy raportu.
 14. Maksymalne sumaryczne opóźnienie oddania raportu i jego poprawy wynosi 7 dni kalendarzowych. Oznacza to, że jeśli raport został oddany z opóźnieniem wynoszącym x ≤ 7 dni, to maksymalne opóźnienie jego poprawy wynosi 7 - x dni. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z tych terminów uzyskuje się z ćwiczenia ocenę niedostateczną (2), chyba, że opóźnienie to wynika z dłuższego niż tydzień zwolnienia z zajęć dydaktycznych.
 15. Jako regułę nadrzędną przyjmuje się, że wszystkie raporty muszą być oddane do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym.
 16. Wykonanie raportów z poprzednich ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do kolejnego ćwiczenia.
 17. W przypadku sporu między osobą wykonującą ćwiczenie i osobą prowadzącą ćwiczenie oraz w przypadkach szczególnych, decyzje podejmuje koordynator Pracowni.

ZASADY OCENIANIA NA PRACOWNI TECHNIK POMIAROWYCH

Ocena z każdego ćwiczenia jest składową ocen z następujących części: