Ćwiczenie nr 3 - SPRAWDZANIE PRAWA OHMA I KIRCHHOFFA (E)

Parametry miernika

Aplet oblicza niepewności zmierzonych wielkości zakładając, że pomiar był wykonywany przy użyciu optymalnego zakresu miernika.

Wybierz, który miernik był używany przez Ciebie do pomiarów.
Charakterystyka prądowo-napięciowa

Wyniki pomiarów

 1. Wklej w odpowiednie kolumny zmierzone wartości napięcia i natężenia prądu.
 2. Wklej w odpowiednie komumny obliczone przez Ciebie niepeweności napięcia i natężenia prądu.
 3. Zwróć uwagę na jednostki użyte w aplecie.
 4. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 5. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.


Dopasowanie prostej

 1. W przypadku dopasowania zależności I(U) wpisz obliczoną wartość współczynnika kierunkowego oraz jego niepewność.
 2. Wpisz obliczony opór wraz z jego niepewnością.
 3. Zwróć uwagę na jednostki użyte w aplecie.
 4. Wpisz obliczoną wartość 𝛘2.
 5. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 6. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.
Wariant prostej: I = a U
a = ( ± ) mA/V
R = ( ± ) kΩ
𝛘2 =
Wariant prostej: U = R I
R = ( ± ) kΩ
𝛘2 =

Test 3σ dla łączenia oporników

 1. Wpisz w odpowiednie pola zmierzone wartości oporów i ich niepewności.
 2. Wpisz w odpowiednie pola obliczone oczekiwane wartości oporów zastępczych.
 3. Zwróć uwagę na jednostki użyte w aplecie.
 4. Wpisz obliczoną liczbę odchyleń standardowych różnicy między wartościami zmierzonymi a oczekiwanymi.
 5. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 6. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.

POMIARY

R1 =( ± ) kΩ
R2 =( ± ) kΩ
R3 =( ± ) kΩ
Rcszer =( ± ) kΩ
Rcrówn =( ± ) kΩ

OBLICZENIA

Rzszer =( ± ) kΩ
Rzrówn =( ± ) kΩ

Różnica między wielkością zmierzoną (Rc) a obliczoną (Rz) dla
  połączenia szeregowego: σ
  połączenia równoległego: σ

Test 3σ dla praw Kirchhoffa

 1. Wpisz w odpowiednie pola zmierzone wartości napięć i natężenia prądu.
 2. Zwróć uwagę na jednostki użyte w aplecie.
 3. Wpisz obliczoną liczbę odchyleń standardowych różnicy między wartościami zmierzonymi a oczekiwanymi.
 4. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 5. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.

I prawo Kirchhoffa

I1 =( ± ) mA
I2 =( ± ) mA
I3 =( ± ) mA
Icałk =( ± ) mA
Różnica między zmierzoną a oczekiwaną wartością Icałk: σ

II prawo Kirchhoffa

UAB =( ± ) V
UBC =( ± ) V
UCD =( ± ) V
UAD =( ± ) V
Różnica między zmierzoną a oczekiwaną wartością UAD: σ